എ.കെ.റ്റി.എ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് മാംഗല്യ ഭാഗ്യമൊരുക്കിയ 11 പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങ്